Sếp SCIC sẽ bị trừ lương nếu lợi nhuận dưới 2.900 tỷ đồng

.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã đưa ra Dự thảo Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).
Theo đó, quy định mức tiền lương bình quân kế hoạch (tính theo tháng) của người quản lý chuyên trách được xác định gắn với bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, nộp ngân sách theo quy định, năng suất lao động và khung lợi nhuận. 
Cụ thể, trường hợp lợi nhuận kế hoạch của SCIC đạt 2.900 tỷ đồng thì mức tiền lương bình quân kế hoạch tính theo lợi nhuận được tính bằng mức lương cơ bản (xác định trên cơ sở bình quân mức lương cơ bản của người quản lý chuyên trách tương ứng với hạng công ty theo Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP của Chính phủ). 
Trường hợp lợi nhuận kế hoạch thấp hơn 2.900 tỷ đồng thì mức tiền lương bình quân kế hoạch xác định trên cơ sở mức lương cơ bản và giảm trừ theo nguyên tắc: cứ 1% lợi nhuận kế hoạch thấp hơn so với 2.900 tỷ đồng, thì giảm trừ 0,5% mức lương cơ bản, nhưng thấp nhất bằng 1,2 lần mức tiền lương bình quân chế độ.
Trường hợp lợi nhuận kế hoạch của SCIC cao hơn 2.900 tỷ đồng thì mức tiền lương tính theo lợi nhuận được xác định trên cơ sở mức lương cơ bản và hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương cơ bản (gọi tắt là Hln).
Trong đó, nếu lợi nhuận kế hoạch cao hơn 2.900 tỷ đồng đến dưới 3.900 tỷ đồng thì Hln tối đa bằng 0,5 lần mức lương cơ bản. Lợi nhuận kế hoạch từ 3.900 tỷ đồng đến dưới 5.000 tỷ đồng thì Hln tối đa bằng 0,7 lần mức lương cơ bản. Lợi nhuận kế hoạch từ 5.000 tỷ đồng trở lên thì Hln tối đa bằng 1,0 lần mức lương cơ bản.
Trường hợp năng suất lao động bình quân kế hoạch của SCIC giảm so với thực hiện của năm trước liền kề, sau khi xác định mức tiền lương bình quân kế hoạch theo lợi nhuận nêu trên, phải giảm trừ tiền lương theo nguyên tắc: cứ giảm 1% năng suất lao động bình quân kế hoạch so với thực hiện của năm trước liền kề thì giảm trừ 0,5% mức tiền lương bình quân kế hoạch.
Trường hợp SCIC không có lợi nhuận thì căn cứ kế hoạch sản xuất, kinh doanh so với thực hiện của năm trước liền kề, mức tiền lương bình quân kế hoạch được xác định thấp nhất bằng mức tiền lương bình quân theo chế độ và cao nhất không vượt quá 1,2 lần so với mức tiền lương bình quân chế độ.
Trường hợp SCIC lỗ (sau khi loại trừ ảnh hưởng của yếu tố khách quan nếu có) thì mức tiền lương bình quân kế hoạch được xác định bằng mức tiền lương bình quân chế độ. Giảm lỗ so với thực hiện của năm trước thì SCIC căn cứ vào mức độ giảm lỗ để xác định tiền lương của người quản lý, bảo đảm tương quan chung và báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định.
Cũng theo dự thảo, khung lợi nhuận quy định tại điều này sẽ được xem xét điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của quá trình thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp, bán vốn nhà nước và đầu tư theo chỉ đạo của Chính phủ.
 Lợi nhuận SCIC từ 2013-2018 luôn cao hơn mức 4.500 tỷ đồng 
Tuy vậy, trên thực tế, SCIC là doanh nghiệp kinh doanh vốn nhà nước với lợi nhuận 5 năm trở lại đây chưa năm nào dưới 2.900 tỷ đồng. Theo kế hoạch năm 2018, lợi nhuận công ty dự kiến đạt khoảng 5.436 tỷ đồng. 
Theo Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng năm 2017 của SCIC, tính đến cuối 2017, công ty có tổng cộng 234 người lao động và 9 người quản lý doanh nghiệp.
Mức tiền lương bình quân mỗi người lao động năm 2017 là 32,8 triệu đồng/tháng. Riêng mức lương bình quân mỗi người quản lý tại đây lên tới 45,2 triệu đồng/tháng (mức lương cơ bản là 29,7 triệu đồng, còn lại là thù lao).
Tuy nhiên, nếu tính cả tiền thưởng hàng năm, mỗi lao động tại SCIC năm vừa qua được chi trả mức thu nhập 36,7 triệu đồng/tháng, tương đương 440 triệu cả năm còn lãnh đạo SCIC có mức thu nhập lên tới 65,6 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 787 triệu đồng cả năm.

BẢO VY

Tin liên quan
  • Hơn 4.800 tỷ đồng chi phí xây dựng dở dang của TISCO “chôn” tại dự án Gang thép Thái Nguyên
  • Hơn 144.000 tỷ đồng từ cổ phần hóa, thoái vốn chảy về “túi tiền” quốc gia
Cùng dòng sự kiện
Từ khóa: SCIC, lợi nhuận, thu nhập
BizLive FanPage
Chia sẻ
Nguồn: bizlive.vn